Náš tím

Spoločnosť

Medzinárodný tím odborníkov s vysokým potenciálom kreativity, dlhoročnými skúsenosťami a nadšením pre dosahovanie spoločného cieľa. Zdieľame rovnakú víziu, ktorú s vytrvalým nasadením každý deň premietame do reality. Zoznámte sa s našim profesionálnym tímom obchodníkov, vývojárov a manažérov, ktorí priania zákazníkov prekladajú do jazyka informačných technológií.


Marian Gál výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva

Už od roku 1999 sa venuje oblasti integrácie bezpečnostných systémov. Po ukončení štúdia v odbore automatizačnej techniky na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa aktívne zúčastňoval viacerých veľkých projektov v oblasti nasadzovania rôznych databázových riešení. Ako zakladajúci člen spoločnosti Gamanet a.s. sa podieľal na tvorbe úvodných fáz návrhu a vývoja systému C4. Následne sa aktívne venoval vedeniu tímu vývojárov ako aj rozvoju obchodných aktivít. V súčasnosti zastrešuje pozíciu výkonného riaditeľa, zabezpečuje vedenie celej spoločnosti ako aj podporu expanzie spoločnosti na nových zahraničných trhoch po celom svete.

„Pochopenie problému je 90% jeho riešenia.“ Marian Gál

Linda Kovácsová obchodný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa

Po absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave nastúpila v roku 2011 na pozíciu personálnej asistentky výkonného riaditeľa spoločnosti Gamanet a.s. Neskôr začala aktívne pôsobiť ako obchodný zástupca pre celú oblasť EMEA a po krátkom čase postupne prebrala dôležité obchodné aktivity spoločnosti aj pre všetky ďalšie nepriame obchodné trhy po celom svete. Už niekoľko rokov zodpovedá za vedenie celého obchodného oddelenia a zároveň je zástupcom výkonného riaditeľa spoločnosti.

„C4 nie je len produkt, C4 je riešenie potrieb zákazníkov.“ Linda Kovácsová

Peter Kornalský vedúci vývoja

Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Je jedným z prvých vývojárov, ktorí stáli pri zrode softvérového produktu C4 spoločnosti Gamanet a.s. Pôvodne začínal ako databázový špecialista a počas svojho dlhoročného pôsobenia v spoločnosti sa dotkol už takmer všetkých oblastí vývoja a nasadzovania systému C4. Aktuálne pôsobí ako projektový manažér produktu C4 a vedúci vývojového tímu systému C4.

„Kvalitu produktu nezaručí najnovšia technológia, ale kreatívni a profesionálni programátori.“ Peter Kornalský

Tomáš Maruška softvérový architekt

Po ukončení štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky VŠB Technickej univerzity v Ostrave začal v roku 2010 v spoločnosti spolupracovať na podpore informačných systémov a správe webovej stránky. Následne sa niekoľko rokov aktívne venoval vývoju nových ovládačov a neskôr sa zameral na programovanie samotného systému C4, opravu chýb a vylepšovanie a rozširovanie jeho funkcionalít. Od roku 2017 na pozícii softvérového architekta, vedie svoj tím vývojárov a zodpovedá za vývoj novej verzie a generácie systému C4.

„Niekde uprostred problému vždy stojí príležitosť.“ Albert Einstein

András Mészáros produktový manažér C4

Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Po ukončení štúdia sa venoval návrhu a inštalácii kamerových systémov. V spoločnosti Gamanet a.s. pôvodne pôsobil na pracovnej pozícii help desk operátora, no neskôr sa začal venovať samotnému testovaniu integračného softvéru. V súčasnosti je zodpovedný za aktivity na pozícii produktového manažéra C4 a jeho úlohou je sledovať trendy, určovať budúce smerovanie aplikácie ako aj vnímať potreby zákazníkov pre úspešné nasadenie systému C4.

„V čom je vášeň, v tom je motivácia.“ Michael Schumacher

Dušan Baník vývojár interného IS

Absolvoval štúdium v odbore Aktuárstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jeho pôsobenie v spoločnosti Gamanet a.s. sa datuje už od roku 2011, kedy začal spolupracovať na tvorbe webovej stránky a interného informačného systému. Týmto pracovným oblastiam sa aktívne venuje aj v súčasnosti a na pozícii vývojára interného informačného systému zabezpečuje celú prevádzku a správu informačného systému. Pripravuje analýzy, navrhuje konkrétne riešenia a zodpovedá za implementáciu a následnú podporu.

„Jeden múdry človek raz nepovedal nič.“ Staré príslovie

Jan Pšenička vedúci supportných služieb

Po absolvovaní štúdia v odbore Pozemných stavieb na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Prahe získaval niekoľko rokov skúsenosti v oblasti integrácie bezpečnostných technológií. Najskôr na obchodnom oddelení v medzinárodnej spoločnosti ako riaditeľ technologickej divízie, neskôr ako riaditeľ súkromnej spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciou bezpečnostných systémov. V minulosti rozvíjal obchodné aktivity spoločnosti Gamanet a s. predovšetkým na zahraničných trhoch a od roku 2019 pôsobí na pozícii vedúceho supportných služieb a zodpovedá za komplexnú technickú podporu a starostlivosť o zákazníkov, supportné aktivity spoločnosti a riešenie supportných problémov.

„Tráviť čas so zákazníkmi je pravdepodobne ten najlacnejší kurz, ktorý môžete o vzťahu so zákazníkmi absolvovať.“ John Chambers

Denis Korec školiteľ C4

Po absolvovaní štúdia na Obchodnej Akadémii v Seredi nastúpil v roku 2017 do spoločnosti Gamanet a.s. na pracovnú pozíciu školiteľ C4. Je zodpovedný za technické školenia obchodných partnerov týkajúce sa vlastností a funkcionalít systému C4 ako aj prepojenia systému s integrovanými zariadeniami. Jeho primárnou úlohou je zaškolenie na používanie ako aj bezproblémové nasadenie systému C4 a následné doškoľovanie obchodných partnerov na aktuálne verzie integračného systému.

„Zajtra budem tým, čo vybudujem dnes. Dnes som tým, čo som vybudoval včera.“ James Joyce

Paola Guzman obchodný zástupca pre región LATAM

V roku 2016 sa po ukončení štúdia v odbore financií a medzinárodného obchodu a absolvovaní kurzu v udržateľnom podnikaní a technológiách na Harvard Extension School, stala súčasťou nášho medzinárodného tímu v Latinskej Amerike. Začínala ako office manager, no po získaní dostatočných skúseností a vedomostí prevzala hlavné obchodné činnosti pobočky v Latinskej Amerike. Už dva roky má na starosti správu celého trhu Latinskej Ameriky ako obchodný zástupca pre región LATAM.

„Schopnosť učiť sa je tá najdôležitejšia vlastnosť, ktorú líder môže mať.“ Sheryl Sandberg

Veronika Václavíková vedúci marketingu

Po absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave nastúpila na pozíciu právnej asistentky výkonného riaditeľa spoločnosti. Následne sa okrem právnej oblasti začala postupne venovať aj marketingovým činnostiam a od roku 2019 na pozícii vedúceho marketingu dohliada na komunikáciu so zákazníkmi, marketingové aktivity ako aj implementáciu mediálnej a komunikačnej stratégie celej spoločnosti.

„Nikto nevie, čoho je schopný, až dovtedy, kým to neskúsi.“ Publilius Syrus